free post
อบรม ISO,training มาตรฐาน,อบรม ไอ เอส โอ,อบรม โรงงาน,อบรม อุตสาหกรรม
เรารวบรวมอบรมและสัมมนาทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความรู้ และสร้างเสริมประสบการณ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่สมาชิกในวงการอุตสาหกรรมไทย และผู้สนใจทั่วไป

อบรมสัมมนาแนะนำ

เตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4 0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต (Industry 4 0)อบรมมีค่าใช้จ่ายเตรียมพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4 0 เพิ่มความสามารถในการผลิตและการแข่งขันในอนาคต (Industry 4 0) (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรอบรมนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจทุกภาคส่วนขอ...

จำนวนคนดู 15 ครั้ง
สำรองที่นั่งเบอร์โทร 0870718100 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 อบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ พร้อมวุฒิบัตรรับรองอบรมมีค่าใช้จ่ายสำรองที่นั่งเบอร์โทร 0870718100 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 อบรมความปลอดภัยเบื้องต้นในการปฏิบัติงานทางไฟฟ้าตามกฎหมายบังคับ พร้อมวุฒิบัตรรับรอง (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

เนื่องด้วยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ...

จำนวนคนดู 1722 ครั้ง
087 0718100 ติวฟิต ติดแน่ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 กับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีบริการส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ไม่ต้องรอคิวอบรมมีค่าใช้จ่าย087 0718100 ติวฟิต ติดแน่ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 กับอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีบริการส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวันที่ 19 ตุลาคมนี้ ไม่ต้องรอคิว (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

กฎหมายบังคับใช้ภายในวันที่ 26 ตุลาคมนี้แล้ว เพื่อความมั่นใจในการสอบ ต้องไม่พลาด..ติวเข้มหลักสูตร ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เพื่อส่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงา...

จำนวนคนดู 2007 ครั้ง
ISO 9001อบรมมีค่าใช้จ่ายISO 9001 (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015สามารถตีความข้อกำหนดเข้ากับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง

จำนวนคนดู 28 ครั้ง
การบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA (Problem solving and Decision making Skills)อบรมมีค่าใช้จ่ายการบริหารและปรับปรุงกระบวนงานด้วย PDCA (Problem solving and Decision making Skills) (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

องค์กรจำนวนมากนิยมนำเอาแนวคิด PDCA (Plan/Do/Check/Action) เป็นแนวคิดสำคัญในการปรับปรุงและสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและ...

จำนวนคนดู 30 ครั้ง
ร่วมสัมมนา หลักสูตร ISO 28000 ในราคาพิเศษสุดๆอบรมมีค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนา หลักสูตร ISO 28000 ในราคาพิเศษสุดๆ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

ISO 28000 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อควบคุมและลดการจัดการด้านภัยคุกคาม และความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน

จำนวนคนดู 18 ครั้ง
สัมมนาพิเศษ หัวข้อ C TPATอบรมมีค่าใช้จ่ายสัมมนาพิเศษ หัวข้อ C TPAT (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

C-TPAT Program (Custom-Trade Partnership Against Terrorism) การฝึกอบรม โครงการร่วมมือระหว่างศุลกากรสหรัฐอเมริกากับภาคเอกชนเพื่อปกป้อง การค้าที่ไม่...

จำนวนคนดู 22 ครั้ง
ร่วมสัมมนา หลักสูตร ISO 45001 2018 ในราคาพิเศษสุดๆอบรมมีค่าใช้จ่ายร่วมสัมมนา หลักสูตร ISO 45001 2018 ในราคาพิเศษสุดๆ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

ISO 45001 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS) โดยมุ่งหวังให้มีการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเ...

จำนวนคนดู 18 ครั้ง
สัมมนาพิเศษ หัวข้อ ISO 22000 2018อบรมมีค่าใช้จ่ายสัมมนาพิเศษ หัวข้อ ISO 22000 2018 (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

มาตรฐาน ISO 22000 เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหารเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ครอบคลุมทุกองค์กรในห่วงโซ่อาหาร

จำนวนคนดู 39 ครั้ง
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(ุ6 ก ย 61)อบรมมีค่าใช้จ่ายการจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ(ุ6 ก ย 61) (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 098-8209929 คุณกุ้ง

จำนวนคนดู 23 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA NETWORKอบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตด้วย QA NETWORK (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆ

จำนวนคนดู 38 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพอบรมมีค่าใช้จ่ายการจัดการการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า ...

จำนวนคนดู 25 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ISO 45001 2018 Requirementอบรมมีค่าใช้จ่ายISO 45001 2018 Requirement (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตร ISO 45001:2018 Requirement สำหรับพนักงานบริษัทหรือผู้สนใจทั่วไป

จำนวนคนดู 96 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตร การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, RoHS, REACH SVHC, ELV, PFOS PFOA, DMF, IMDS)อบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร การควบคุมคุณภาพและข้อกำหนดการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์ (SOC, RoHS, REACH SVHC, ELV, PFOS PFOA, DMF, IMDS) (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

การควบคุมและการรายงานสารปนเปื้อนให้ตามที่ลูกค้ากำหนด (SOC, RoHS, REACH / SVHC, ELV, PFOS/PFOA, DMF, IMDS)

จำนวนคนดู 26 ครั้ง
การยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Networkอบรมมีค่าใช้จ่ายการยกระดับการประกันคุณภาพในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตด้วย QA Network (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีการผลิตสินค้าเพื่อการส่งมอบ ล้วนแล้วแต่มีปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือในกระบวนการผลิต ซึ่...

จำนวนคนดู 60 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตร“Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพอบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร“Six Sigma เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ Six Sigma เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่าง...

จำนวนคนดู 27 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
ยินยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ 31 ส ค 61 อ ณรงค์อบรมมีค่าใช้จ่ายยินยัน หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ 31 ส ค 61 อ ณรงค์ (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อให้องค์...

จำนวนคนดู 31 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
หลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิตอบรมมีค่าใช้จ่ายหลักสูตร การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและกระบวนการยื่นอนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลังจากที่ได้รับ Drawing ชิ้นงานตัวอย่าง และข้อกำหนดต่างๆ จากลูกค้าแล้ว ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้รับจ้างช่วงผลิต Suppliers นั้นใ...

จำนวนคนดู 38 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม NACHI ROBOTอบรมฟรีการควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม NACHI ROBOT (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

หลักสูตรระดับพื้นฐาน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม มาก่อน ใช้งานจริง

จำนวนคนดู 52 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน
Green Design Decoration ExchangeอบรมฟรีGreen Design Decoration Exchange (อบรม อุตสาหกรรม - คุณภาพ - มาตราฐานต่างๆ)

สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับGreen Design เพื่อเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนคนดู 190 ครั้ง
ปิดให้ลงทะเบียน