free post

อบรมสัมมนา 18 ธันวาคม 2561

การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการอบรมมีค่าใช้จ่ายการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการ (อบรม บัญชี-การเงิน)

มุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะการนำหลักการบัญชีเกี่ยวกับกลุ่มกิจการไปจัดทำรายงานทางการเงิน ให้กับนักบัญชี

จำนวนคนดู 8 ครั้ง
โทรศัพท์อย่างไร ให้ได้ใจและได้งานอบรมมีค่าใช้จ่ายโทรศัพท์อย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน (อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ)

สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์ อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริกา...

จำนวนคนดู 262 ครั้ง

  • 1

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้พื้นฐานในด้านการบริการและแนวทางในการให้บริการสำหรับพนักงานปฏิบัติการในโรงแรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่ดีเลิศ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้บริการที่ดีเลิศกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่
ถ้าเก็บสต็อกน้อยเกินไปหรือของไม่พอใช้ก็จะมีความเสียหาย จะคำนวณค่าเสียหายได้อย่างไร
เรียนรู้หลักเกณฑ์สำคัญในการนำเข้า - ส่งออกสินค้ากับวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง
ลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม มีวิธีการประเมินที่เป็นรูปธรรมและเป็นระบบ และมีการดำเนินการหลังการประเมินเสร็จสิ้นสมกับเป็นมืออาชีพ
เรียนรู้บทบาทที่สำคัญของฝ่ายจัดซื้อที่ผู้บริหารมองหา การทำงานที่บริษัทขาดท่านไม่ได้
เรียนรู้การวิเคราะห์ราคาเมื่อมีซัพพลายเออร์เสนอราคาแบบหลากหลายเพื่อจะได้เรียนรู้ซัพพลายเออร์ใช้หลักการอย่างไรในการตั้งราคา
เก็บสต็อกอย่างไร ให้ไม่ขาดไม่เกิน บริหารง่าย ใช้สะดวก ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
นักจัดซื้อที่ไม่ได้เรียนทางด้านวิศวกรงานก่อสร้างจะมีวิธีการต่อรองราคาในงานจัดซื้อสำหรับงานก่อสร้างอย่างไร หลักสูตรนี้มีคำตอบ