free post

Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR)

Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR)
คุณรู้หรือไม่ว่าการกด Like ด้านบนนี้ อาจทำให้งานอบรมสัมมนาของคุณถูกกระจายไปสู่ประชากร Facebook กว่าล้านคน หรือที่เราเรียกว่า Social Network Marketing

ภาพรวมหลักสูตร

การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media หรือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือ การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาสหกิจ หน่วยงานเอกชน ตั้งแต่ธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ไปถึงธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
การประชาสัมพันธ์ในยุคโซเชียลมีเดีย เน้นตรงไปที่สายตาของผู้ใช้ที่จับจ้องอยู่บนสมาร์ทโฟน ความเร็วในการสื่อสารเร็วเท่ากับสมองของมนุษย์ ปัจจุบันมีองค์กรสื่อสารมวลชนและผู้สื่อข่าวใช้ Twitter ในการสื่อสารมากกว่า 800 ราย รวมถึงบุคคลธรรมดาที่กลายเป็นผู้มีพลังบนโลกโซเชียลมีเดีย และมีพลังงานทางการสื่อสารไม่แพ้ผู้สื่อข่าว
 
ความล่มสลายในสื่อเก่าที่กำลังเกิดขึ้นกับสื่อกระแสหลัก เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ที่ช่วงนี้บางแห่งได้ปิดตัวลงไป เกิดจากพลังอำนาจของโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้สื่อ สมาร์ทโฟนเพียงหนึ่งเครื่องกลายเป็นเครื่องมือถ่ายทอดสดเหมือนกับสถานีโทรทัศน์ผ่าน Facebook Live, Periscope และ Youtube
 
Social Media ได้เพิ่มอำนาจการสื่อสารให้กับบุคคลธรรมดาและองค์กร ในการที่จะสร้างสื่อและช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ๆ ผสมผสานกับรูปแบบการประชาสัมพันธ์เก่าที่มีอยู่ ด้วยการผสมผสาน เพิ่มความได้เปรียบและประสิทธิภาพในการถ่ายทอดคอนเทนต์เนื้อหาที่ต้องการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
 
Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นหลักสูตรที่ใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร แอปและโปรแกรมต่างๆ ที่ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารทางเทคโนโลยีให้ไปปรากฏว่าในสายต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านไปทุกช่องทางบน Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Youtube, Blog, Website ฯลฯ 
 
ข่าวสารในปัจจุบันเกิดขึ้นถูกนำเสนอผ่านโซเชียลมีเดียและนำไปขยายผลต่อในสื่อกระแสหลัก เป็นการจุดกระแสออกไปมากที่สุดเท่าที่กระจายออกไป เป็นโอกาสอย่างยิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และใช้เครื่องมือพร้อมกับกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงการวัด KPI ในการส่งข้อมูลข่าวสารแต่ละครั้งเพื่อวัดประสิทธิภาพของข่าวสาร
 
การอบรม 2 วันจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบเทคนิคในการประชาสัมพันธ์และการแก้ไขข่าวสารในเชิงวิกฤติ ที่เกิดขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียล เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารสื่อไปยังโลกของโซเชียลมีเดียและสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดกับองค์กรของผู้เข้าอบรม
 
Team Digital ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นนวัตกรรมในการประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการยกระดับการประชาสัมพันธ์ขององค์กรให้เพิ่มมากขึ้น ให้เท่ากับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 
วิทยากร
อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์ (อ.ไตร)
 
วัน เวลา สถานที่
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 - 09.00 น.
ห้องฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารมังคละพฤกษ์ ห้อง 1104 มหาวิทยาลัยเกริก 
 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการทราบรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าว และกลุ่มเป้าหมายบนโลกโซเชียลมีเดีย
- บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจ
 
สิ่งที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
- ความรู้และเทคนิคโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ เปรียบเทียบ และแตกต่างกับการตลาดดิจิตอลอย่างไร
- เรียนรู้ความแตกต่างของเครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ Facebook, Twitter, Google+ และการติดตั้งระบบการส่งข่าวไปยังผู้สื่อข่าวผ่าน Twitter กว่า 800ราย บนเครื่องโทรศัพท์สมาร์โฟนและคอมพิวเตอร์ เพื่อสามารถส่งข่าวสารได้ทันทีพร้อมกับระบบมอนิเตอร์ข่าวสาร
- ฝึกการทำแคมเปญโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์
- ได้รับการช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Twitter และ Social Network อื่นๆของของวิทยากร ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 ราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ตามแนวทางของการประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
 
7,900 บาทต่อท่าน
 
 
เนื้อหาหลักสูตรอบรม
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
 
- ทฤษฏีโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ และวิวัฒนาการประชาสัมพันธ์บนโลกโซเชียล
- การประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดียและการตลาดดิจิตอลต่างกันอย่างไร
- Facebook Live เครื่องมือทรงประสิทธิภาพโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่สุดบน Facebook
- สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเป็นเครื่องมือโซเชียลมีเดียประชาสัมพันธ์ได้ทุกอย่าง
- ถอดสมการประชาสัมพันธ์ Owned Media, Paid Media และ Earned Media
- เครื่องมือวัดคะแนนโซเชียลมีเดียสําหรับบุคคลและองค์กร เพื่อคัดสรรว่าบุคคลใดเหมาะจะเป็นนักประชาสัมพันธ์บนโซเชียลมีเดีย
- เครื่องมือโซเชียลเน็ตเวิร์คแตกต่างกันอย่างไร ประเภทไหนทําการประชาสัมพันธ์และได้ผลที่สุดในแต่ละแคมเปญ
- วิเคราะห์กลยุทธ์แคมเปญ ทศกัณฐ์ เที่ยวไทยมีเฮ ในเชิงกลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ และการนําเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับองค์กรด้วยตนเอง
 
ภาคปฏิบัติ

- เรียน Twitter เพื่อการประชาสัมพันธ์ พลังงานอํานาจของ Twitter ต่อข้อมูลข่าวสาร
- การติดตามบุคคลและกลุ่มเป้าหมายที่จะทําการส่งข่าว
- การส่งข้อความสร้างความสัมพันธ์กับเป้าหมาย
- เทคนิควิธีการเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์ และโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมาย
- การเขียนข้อความ สร้างคอนเทนต์ ภาพและวิดีโอ มีผลกับสมองผู้อ่านอย่างไร
- เรียนรู้วิธีการส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ไปยังผู้สื่อข่าว 800 รายและกลุ่มเป้าหมายที่ช่วยกระจายข่าวทั้งใน Twitter ของภาคราชการ ธุรกิจ และบุคคล
- เรียนการสร้างแคมเปญผ่านแฮชแท็กเพื่อนําไปใช้กับทุกโซเชียลมีเดีย
- ติดตั้งระบบผู้สื่อข่าวและสื่อสารมวลชนกว่า 800 รายลงบนสมาร์ทโฟนและโน้ตบุ๊คผ่านแอพ Tweetdeck
- การนําพาข่าวสารเข้าไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันผ่านแฮชแท็ก
- เรียนรู้แอป Hootsuite เครื่องมือบริหารโซเชียลเน็ตเวิร์ค โพสหนึ่งครั้งบน Facebook, Twitter, Facebook Page เพื่อให้เพิ่มจํานวนการเห็นข้อมูลมากขึ้น
- IFTTT เครื่องมือสั่งงานอินเทอร์เน็ตโดยสั่งงานให้แอปทํางานอัตโนมัติ เป็นเครื่องมือผสมผสานการทํางานของโซเชียลมีเดียเพื่อส่งข่าวและมอนิเตอร์เก็บข้อมูลข่าวสารและจุดพิกัดพื้นที่สําหรับธุรกิจท่องเที่ยว
- Google Alert เครื่องมือมอนิเตอร์และวัดผลประสิทธิภาพของข่าวสาร
- แอป Flipboard เครื่องมือสร้างนิตยสารบนโซเชียลมีเดียและเครื่องมือค้นหาข้อมูลบนโซเชียลที่ Google ค้นหาไม่พบ
 
***การบ้าน กลับไปฝึกสร้างแคมเปญ เตรียมคลิปในการทําคอนเทนต์วีดีโอในการเรียนวันที่ 2
 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 
- ทบทวนความรู้ที่เรียนไปในวันแรก
- เรียนเรื่องการทําคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดีย
- เปรียบเทียบ Facebook Live กับ Youtube
- งานศิลปะการเขียนและนําเสนอบนโซเชียลมีเดีย
- กรณีศึกษา การทําคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทศกัณฐ์ เที่ยวไทยมีเฮ
- เทคนิคการทําคลิปแบบ Flimmaking
- ประโยชน์ของ Google Photo ต่อสมาร์ทโฟน
- การสร้างสรรค์อัลบั้มภาพ เชื่อมโยงเป็นสไลด์วีดีโอ จาก Google สู่ Youtube
- การทําคลิปวีดีโอด้วย Google Photo
- เปรียบเทียบแอปในการตัดต่อคลิปวีดีโอ iMovie, Viva ฯลฯ
- การอัพโหลดขึ้น Youtube และ Facebook ข้อดีและข้อเสียของแต่ละเครื่องมือ
- เรียนรู้ระบบหลังบ้าน Youtube และการวัดประสิทธิภาพคลิป
- การแชร์คลิปวีดีโอให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านเครื่องมือ Twitter และ Hootsuite
- แอป Youtube Studio วัดผลคลิปผ่านสมาร์ทโฟน
- เครื่องมือประชาสัมพันธ์สําหรับเอกสารและหนังสือ Scribd, Slideshare และ Ebook.in.th   
- การสร้างแผนงานโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงาน 

  
โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าอบรมและใช้บริการ เพราะ้เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศอบรมสัมมนาเท่านั้น ทางเวปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด คุณลูกค้าจึงควรตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อลงทะเบียน หากไม่มั่นใจอย่าโอนเงินก่อนได้ได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือควรนัดคุยกับสถาบันโดยตรงเท่านั้น
หมายเลขประกาศ:5852
ลงประกาศวันที่:2017-06-14 06:14:50
หมวดหมู่หลัก:อบรม การตลาด - การขาย - การบริการ
ลักษณะงาน:อบรมมีค่าใช้จ่าย
ราคา:ไม่ระบุ
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Team Digital
ชื่อผู้ติดต่อ:อ.หนุ่ย-ศรัณย์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :020771784
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป สยามเทรนนิ่ง อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สยามเทรนนิ่ง" นะคะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวข้ออบรม:สมัครด่วน !! รับรอง เต็มเร็วแน่ ฟรีสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “Overweight Marketing การตลาด คาด…ไม่ถึง”โดยเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมการสัมมนาทางการตลาด ที่มุ่งเน้นศึกษากลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มีรูปร่างเกินมาตรฐาน ในมุมมองด้านลักษณะและรูปแบบการดำเนินช...
เรียนรู้วิธีการทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ พร้อมลงมือปฏิบัติจริง!! ขายของออนไลน์ใครๆ ก็ทำได้
1วันการขายแผ่นปูพื้นทางเดิน,แผ่นการจัดสวนและการขาย,บล๊อคจินตนาการและการปู
เรียนรู้วิธีการทำเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ชมการสาธิตการใช้งานระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ขายของออนไลน์ใครๆ ก็ทำได้
ศิลปะการขายสินค้าให้ได้ราคา ล้วงลับ “กลลวงการขาย” “ยอดขายทะลุเป้า
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน การขายเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญยิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มยอดขายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
วิเคราะห์ธุรกิจทีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต วิเคราะห์การทำการตลาดในยุคดิจิตอลและขยายตลาดให้ทั่วโลก