free post

การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS

การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS
คุณรู้หรือไม่ว่าการกด Like ด้านบนนี้ อาจทำให้งานอบรมสัมมนาของคุณถูกกระจายไปสู่ประชากร Facebook กว่าล้านคน หรือที่เราเรียกว่า Social Network Marketing

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน

แนวทางการวัดมูลค่า 

หลักการในการวัดมูลค่ารูปแบบต่างๆ  

ราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อด้อยค่าสะสม

ราคาทุนปัจจุบัน (ราคาเปลี่ยนแทน)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

TFRSตัวอย่างการปรับใช้ (ภาคปฎิบัติ)

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุน

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

TAS 105, TFRS 9การวัดมูลค่าของตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

TAS 12การคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

TAS 16การคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ โดยรวมต้นทุนทางตรงที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

TAS 16การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ

TAS 16การตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

TAS 17, TFRS 16การคำนวณภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

TAS 19การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

TAS 28การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

TAS 36การคำนวณมูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

TAS 40การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุนเทียบกับวิธีมูลค่ายุติธรรม

TFRS 15การปันส่วนต้นทุน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามสัดส่วน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามวิธีมูลค่าคงเหลือ

TFRS 3การคำนวณค่าความนิยมกรณีซื้อกิจการ

สนใจจองสัมมนาออนไลน์ https://goo.gl/Vqm1hK


  
โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าอบรมและใช้บริการ เพราะ้เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศอบรมสัมมนาเท่านั้น ทางเวปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด คุณลูกค้าจึงควรตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อลงทะเบียน หากไม่มั่นใจอย่าโอนเงินก่อนได้ได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือควรนัดคุยกับสถาบันโดยตรงเท่านั้น
หมายเลขประกาศ:7730
ลงประกาศวันที่:2018-08-03 10:11:07
หมวดหมู่หลัก:อบรม บัญชี-การเงิน
ลักษณะงาน:อบรมมีค่าใช้จ่าย
ราคา:ไม่ระบุ
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:นักบัญชีดอทคอม
ชื่อผู้ติดต่อ:อภิชา พนารินทร์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :024151567 ต่อ 15
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป สยามเทรนนิ่ง อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สยามเทรนนิ่ง" นะคะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สร้าง วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลทางบัญชีและการเงินด้วย Excel และ PowerPoint แบบนักบัญชียุคใหม่
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติ แก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะ และคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี
เป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาบุคลากรในสายงานวิชาชีพทางการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ และเป็นวิชาชีพใหม่ในประเทศไทย เพื่อลองรับการเปิด AEC
การส่งเสริมการลงทุนมักจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายภายหลังจากได้รับบัตรส่งเสริม และโดยมากจะสับสนกับการเริ่มต้นว่า จะจัดทำบัญชีอย่างไรสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและต้องทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้สิทธิใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับมานั้นอย่างถูกต้องคุ้มค่าม
เทคนิคการจดจำหลักบัญชีด้วยแผนที่บัญชีเพื่อการทำงานอย่างเข้าใจ เปลี่ยนเรื่องบัญชียากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายด้วยกระดาษแผ่นเดียว แก้ไขปัญหางานบัญชีที่เกิดขึ้นด้วย Accounting Map ฝึกเขียน Accounting Map เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
เมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Thailand 4.0 นักบัญชีต้องเตรียมพร้อมรับมือ และบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงในงานบัญชีอย่างไร เพื่อเป็นนักบัญชียุคดิจิตอล
ผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักการนำระบบ ERP มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Form กับการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานด้านบัญชี