free post

การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่นที่ 2

การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS รุ่นที่ 2
คุณรู้หรือไม่ว่าการกด Like ด้านบนนี้ อาจทำให้งานอบรมสัมมนาของคุณถูกกระจายไปสู่ประชากร Facebook กว่าล้านคน หรือที่เราเรียกว่า Social Network Marketing

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน

การวัดมูลค่าตามแนวทางของ TFRS

ปัจจุบัน TFRS มีแนวทางการวัดมูลค่าที่หลากหลาย อาจทำให้ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีสับสน ในการสัมมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นความเข้าใจในการวัดมูลค่า เพื่อนำไปปรับใช้กับการจัดทำรายงานการเงินให้สอดคล้องกับ TFRS และเป็นประโยชน์กับการใช้ประกอบการตัดสินใจ

หลักการคำนวณเพื่อวัดมูลค่าตามมาตฐานรายงานทางการเงิน

แนวทางการวัดมูลค่า 

หลักการในการวัดมูลค่ารูปแบบต่างๆ  

ราคาทุน หักค่าเสื่อมราคาสะสม หักค่าเผื่อด้อยค่าสะสม

ราคาทุนปัจจุบัน (ราคาเปลี่ยนแทน)

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด

มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

TFRSตัวอย่างการปรับใช้ (ภาคปฎิบัติ)

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุน

TAS 105, TFRS 9มูลค่ายุติธรรมเข้ากำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

TAS 105, TFRS 9การวัดมูลค่าของตราสารหนี้ตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย

TAS 12การคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

TAS 16การคำนวณราคาทุนของสินทรัพย์ โดยรวมต้นทุนทางตรงที่ทำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

TAS 16การคำนวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีต่างๆ

TAS 16การตีราคาสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

TAS 17, TFRS 16การคำนวณภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

TAS 19การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน

TAS 28การคำนวณเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

TAS 36การคำนวณมูลค่าตามบัญชีหลังรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

TAS 40การวัดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนตามวิธีราคาทุนเทียบกับวิธีมูลค่ายุติธรรม

TFRS 15การปันส่วนต้นทุน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามสัดส่วน

TFRS 15การปันส่วนต้นทุนตามวิธีมูลค่าคงเหลือ

TFRS 3การคำนวณค่าความนิยมกรณีซื้อกิจการ

สนใจจองสัมมนาออนไลน์ https://goo.gl/WUEMD2

คลิกดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ https://goo.gl/7XqWo6


  
โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าอบรมและใช้บริการ เพราะ้เราเป็นเพียงสื่อกลางในการให้บริการพื้นที่ในการฝากประกาศอบรมสัมมนาเท่านั้น ทางเวปไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในสินค้าและบริการแต่อย่างใด คุณลูกค้าจึงควรตรวจสอบข้อมูล อย่างรอบคอบก่อนที่ท่านจะทำการติดต่อลงทะเบียน หากไม่มั่นใจอย่าโอนเงินก่อนได้ได้รับข้อมูลทั้งหมด หรือควรนัดคุยกับสถาบันโดยตรงเท่านั้น
หมายเลขประกาศ:8012
ลงประกาศวันที่:2018-10-04 03:51:12
หมวดหมู่หลัก:อบรม บัญชี-การเงิน
ลักษณะงาน:อบรมมีค่าใช้จ่าย
ราคา:ไม่ระบุ
 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:นักบัญชีดอทคอม
ชื่อผู้ติดต่อ:นายอภิชา พนารินทร์
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :024151567 ต่อ 15
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป สยามเทรนนิ่ง อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สยามเทรนนิ่ง" นะคะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้ Functions ที่จำเป็นสำหรับงานบัญชี สร้างความชำนาญในโปรแกรม Excel เพื่อการปฏิบัติงานบัญชีได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ฝึกทำ Workshop ทุกรายละเอียด เพื่อประหยัดเวลาในการสอนงานนักบัญชีที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ให้พร้อมปฏิบัติงานจริงได้ทันที
การจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในองค์กรโดยใชโปแกรม ERP SAP Business One หรือ B1
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
มาร่วมกันจัดการการเงินและการบัญชีให้กับธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน
***กรุณานำ Notebook ที่มี MS Excel และ PowerPoint 2010 ขึ้นไป มาในวันสัมมนา*** ***ผู้เข้าอบรมควรมีพื้นฐานการใช้ Excel & PowerPoint เบื้องต้น***
เจาะลึกถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการปิดบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก เช่น การรับรู้รายได้-รายจ่าย อัตราแลกเปลี่ยน Forward Contact ค่าใช้จ่าย Shipping ค่าขนส่ง การกระทบยอด เอกสารที่ต้องตรวจสอบ ฯลฯ พร้อมวิธีการแก้ไข
เรียนรู้วิธีการทำงานบัญชีจากเอกสารจริง เนื้อหา เข้มข้น ทันสมัย เน้นภาคการฝึกปฏิบัติ แก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะ และคุณสมบัติของการเป็นนักบัญชีที่ดี